Politika kvality

na období let 2013 - 2014

V souladu se strategií společností Moravskoslezských drátoven a fy.HEKU  Ostrava - Vítkovice na léta 2013 - 2014 a  směrnicemi řízení kvality vyhlašuje vedení společnosti Politiku kvality , jako vyjádření svého postoje k zabezpečení systému řízení kvality.

Systematická péče o kvalitu , životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci je základní strategií MSD a HEKU.

1)  Zaměření na zákazníka - naším prvořadým a trvalým cílem je dosažení spokojenosti zákazníka s kvalitou našich výrobků a služeb.

  • udržovat stabilní dohodnutou kvalitu v různých dodávkách a v delším časovém úseku
  • dodávat výrobky v potřebné kvalitě , v dohodnutém množství a ve správném čase
  • seriózně reagovat na požadavky zákazníka a intenzivně spolupracovat na plnění jeho přání  či překonání jeho potíží

2) Udržovat a neustále zlepšovat efektivnost SŘK  

Všechny naše řídící , hlavní realizační a podpůrné procesy se každý svou mírou podílejí na konečné podobě našich výrobků a služeb. A především zlepšováním všech těchto procesů se budeme snažit o zlepšení úrovně kvality našich výrobků a systému řízení kvality. Toto neustálé zlepšování je podmínkou pro dosahování prosperity MSD a HEKU, která je v zájmu majitelů společnosti , všech jejich pracovníků i zákazníků. Vedení MSD a HEKU bude podporovat návrh nových výrobků a technologií.

3) Aktivní zapojení  zaměstnanců při neustálém zlepšování své činnosti

Cílem vedení MSD a HEKU je rozvíjet trvale znalosti a dovednosti svých zaměstnanců, které jsou potřebné pro zabezpečování kvality formou vnitropodnikových školení, externích kurzů a jiných aktivit, vedoucí ke zvyšování jejich kvalifikace. Od všech pracovníků se očekává vysoká odpovědnost za kvalitu vlastní práce spočívající v předcházení chybám a důslednou samokontrolu výsledků své práce. Všichni vedoucí pracovníci zodpovídají za zavádění , prosazování a dodržování politiky kvality v jimi řízených organizačních útvarech.

4) Bezpečná a týmová práce

Vedení MSD a HEKU se zavazuje , že bude vytvářet a poskytovat přiměřené zdroje na vytváření podmínek pro bezpečnou  a týmovou práci svých zaměstnanců a také na ochranu životního a pracovního prostředí. Od svých zaměstnanců očekává  dodržování bezpečnostních předpisů a udržování pořádku na pracovištích.

 

V Ostravě 14.1.2013                                                            

                                                                                                          .................................................

                                                                                                               ředitel společnosti         

 

Kontakt

Moravskoslezské 
drátovny a.s.

Obchodné zastúpenie pre SR

Hlavná 111
900 44 Tomášov

Tel: 0915 782 534

mail: msdo@msdo.sk
Ing. Josef Pokorný
mail: jpokorny@msdo.sk
mobile: 0915 782 534

Cenník

Cenník pre SR je platný od 1.4.2022

cenník pre SR od 1.4.2022.xls (159 kB)

Design a realizace: i-servis.cz  

NAVRCHOLU.cz